Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng - rao vặt,chợ tốt,mua bán,rao vat,bất động sản,đăng tin,ok bán,ok xe,xe cộ,thời trang,bds,thú cưng,việc làm,đăng tin miễn phí,rao vặt miễn phí,okxe,sàn bất động sản,batdongsancom.vn,okban.vn

Admin15/07/2020311 Lượt xem
Các điều khoản và điều kiện được đặt ra dưới đây sẽ điều khiển việc sử dụng các dịch vụ do OkBan.vn ('OkBan.vn') cung cấp và có sẵn trên trang web OkBan.vn và tất cả các trang web con ('Trang web'). Người dùng được khuyên nên đọc chúng cẩn thận vì chúng ảnh hưởng đến các quyền và trách nhiệm của Người dùng theo luật pháp.

Bằng cách sử dụng Trang web, Người dùng được xem là đã đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được đặt ra trong thỏa thuận này ('Thỏa thuận'), cũng như các điều khoản và điều kiện được ám chỉ và/hoặc bao hàm.

OkBan.vn có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện tùy từng thời điểm vì các lý do liên quan đến luật pháp hay quy định, hoặc để đảm bảo Trang web hoạt động đúng cách và suôn sẻ.

Nếu Người dùng tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc các dịch vụ OkBan.vn cung cấp trên Trang web ('Các dịch vụ') sau ngày các sửa đổi bắt đầu có hiệu lực, Người dùng sẽ được cho là đã đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sửa đổi. Trong trường hợp Người dùng không đồng ý với các sửa đổi, Người dùng không được tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc Các dịch vụ.

NGƯỜI DÙNG

Người dùng phải là một Cá nhân hoặc Doanh nghiệp như được định nghĩa dưới đây, và bao gồm bất kỳ người nào duyệt và/hoặc xem Trang web, cũng như bất kỳ người nào đăng bất kỳ quảng cáo nào và rao bán bất kỳ món đồ nào trên Trang web.

'Cá nhân' - Các dịch vụ chỉ được cung cấp cho các cá nhân có khả năng tham gia vào một thỏa thuận có hiệu lực pháp lý theo luật Việt Nam.

'Doanh nghiệp' - Các dịch vụ được cung cấp cho các OkBan.vn và/hoặc doanh nghiệp. Bất kỳ người nào sử dụng Các dịch vụ với tư cách đại diện cho các doanh nghiệp đó cam đoan rằng mình có thẩm quyền ràng buộc doanh nghiệp vào các điều khoản và điều kiện được đặt ra trong Thoả thuận.

CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG

Bản thân Người dùng phải chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng Trang web và/hoặc Các dịch vụ của mình. Người dùng phải chịu mọi rủi ro trong quá trình sử dụng Trang web và/hoặc Các dịch vụ .

Người dùng phải sử dụng Các dịch vụ theo bất kỳ luật nào có hiệu lực hiện hành tại Việt Nam.

Người dùng không được đăng và/hoặc quảng cáo trên Trang web và/hoặc rao bán trên Trang web bất kỳ món đồ nào:

(a) vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, tên thương mại, thiết kế, bí mật thương mại, thông tin mật, bí quyết sản xuất, đặc quyền kế nghiệp, quyền riêng tư hoặc công khai hay bất kỳ quyền sở hữu nào khác hay quyền công khai hoặc riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào;

(b) nếu không thì gây các thiệt hại được công nhận trước pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn một sản phẩm có chứa một tuyên bố phỉ báng; hoặc

(c) vi phạm, hoặc trái pháp luật theo, bất cứ luật, đạo luật, sắc lệnh hay quy định áp dụng nào.

Người dùng không được cung cấp và/hoặc tác động để được cung cấp các thông tin:-

(a) không đúng sự thật, không chính xác hoặc sai lạc;

(b) liên quan đến việc bán các món hàng giả hay đồ ăn cắp, hoặc bất kỳ hành vi lừa đảo nào khác;

(c) vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, tên thương mại, thiết kế, bí mật thương mại, thông tin mật, bí quyết sản xuất, đặc quyền kế nghiệp, quyền riêng tư hoặc công khai của bất kỳ bên thứ ba nào;

(d) vi phạm bất kỳ luật nào;

(e) có tính chất phỉ báng;

(f) có chứa tài liệu khiêu dâm hay tục tĩu.

(g) có chứa bất kỳ virút máy tính và/hoặc các đoạn chương trình lập trình máy tính nào khác có thể gây hư hỏng, can thiệp bất lợi, có dấu hiệu chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ thông tin hệ thống, dữ liệu hay thông tin cá nhân nào;

(h) tạo trách nhiệm pháp lý cho OkBan.vn hoặc khiến OkBan.vn bị mất, toàn bộ hay một phần, các dịch vụ của Các nhà Cung cấp Dịch vụ Internet hay của các nhà cung cấp khác;

(i) giới thiệu, phát tán hay nhằm mục đích giới thiệu và/hoặc phát tán các nội dung hoặc tài liệu tuyên truyền có tính chất phân biệt chủng tộc. "Thông tin" được đề cập trên đây bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thông tin nào được

Người dùng cung cấp cho OkBan.vn hoặc cho các Người dùng khác trong bất kỳ khu vực nhắn tin công cộng nào (ví dụ như các diễn đàn cộng đồng, vùng ảnh và vùng phản hồi) hoặc qua thư điện tử.

OkBan.vn bảo lưu quyền gỡ bỏ bất kỳ món đồ nào mà OkBan.vn cho là vi phạm các mục trên, tùy theo ý của riêng mình.

Người dùng phải tuân theo Các Luật lệ và Quy trình Quảng cáo & Đăng rao vặt của OkBan.vn. Người dùng phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tính chính xác của Thông tin đã được đề cập.

BẢO MẬT

OkBan.vn thu thập thông tin về các Người dùng của mình ('Thông tin Người dùng') trong quá trình đăng rao vặt, lúc đó

Tất cả các hoạt động của Người dùng đều được lưu vào nhật ký. Khi Người dùng yêu cầu các trang từ máy chủ của OkBan.vn, nó sẽ tự động thu thập thông tin về các tùy chọn của Người dùng, bao gồm địa chỉ Giao thức Internet của Người dùng.

OkBan.vn sử dụng Thông tin Người dùng để giúp chuẩn đoán các vấn đề với máy chủ của mình và để quản lý Trang web.

Khi cần thiết, OkBan.vn có thể cung cấp Thông tin Người dùng do Người dùng cung cấp cho các cơ quan thực thi hữu quan để hỗ trợ trong bất kỳ cuộc điều tra nào và/hoặc theo quy định hay luật pháp.

OkBan.vn sử dụng cookie đê Người dùng không phải nhập thông tin đăng nhập của mình mỗi lần vào Trang web.

HỦY BỎ VÀ TẠM NGỪNG

OkBan.vn bảo lưu quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ dịch vụ cung cấp cho Người dùng ngay lập tức mà không cần cảnh báo và/hoặc thông báo nếu có vi phạm đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận này.

KHÔNG BẢO ĐẢM

OkBan.vn không bảo đảm truy cập vào các Dịch vụ được liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn, và có thể có nhiều yếu tố can thiệp vào hoạt động của Trang web nằm ngoài tầm kiểm soát của OkBan.vn. Trang web và các Dịch vụ được cung cấp "nguyên trạng" và khi có sẵn, không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù công khai hay ngụ ý, và bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm về khả năng bán được, sự phù hợp với mục đích, tiêu đề hay không vi phạm.

Trong phạm vi cho phép bởi luật pháp OkBan.vn loại trừ tất cả các bảo đảm, điều kiện hay các điều khoản ngụ ý khác, cho dù được ngụ ý bởi đạo luật hay theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ điều điều khoản nào về kỹ năng, sự cẩn thận hay kịp thời của việc thực hiện.

CÁC ĐƯỜNG LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web có thể chứa các đường liên kết và/hoặc nhắc đến các trang web khác ('Các trang web Bên thứ Ba').

OkBan.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với nội dung, tính chính xác và/hoặc các ý kiến được đưa ra trong Các trang web Bên thứ Ba.

OkBan.vn không điều tra, giám sát hay kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của Các trang web Bên thứ Ba.

Việc chứa và/hoặc đề cập đến các đường liên kết hay địa chỉ internet trên Trang web không hàm ý rằng OkBan.vn ủng hộ hay tán thành các trang đó.

Trong trường hợp Người dùng quyết định rời khỏi Trang web và truy cập Các trang web Bên thứ Ba, Người dùng phải chịu mọi rủi ro.

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Trong toàn bộ phạm vi được pháp luật cho phép, trong bất kỳ trường hợp và hoàn cảnh nào OkBan.vn, OkBan.vn mẹ, các OkBan.vn chi nhánh, OkBan.vn liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của OkBan.vn, cũng không phải chịu trách nhiệm đối với:

(a)bất kỳ thiệt hại và/hoặc tổn thất trừng phạt, ngẫu nhiên hay mang tính hậu quả nào liên quan đến thỏa thuận này bao gồm các thiệt hại kinh tế (bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn thất doanh thu, lợi nhuận, hợp đồng, kinh doanh hay tiết kiệm dự tính); hoặc

(b) bất kỳ thiệt hại danh tiếng hay uy tín nào; hoặc

(c) bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hay mang tính hậu quả nào phát sinh từ hay có liên quan đến thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn các hành động xử lý vi phạm hợp đồng, các hành động theo luật dân sự về sự khinh suất, phỉ báng, vi phạm bản quyền, vi phạm thương hiệu, bán hàng giả, vi phạm các thiết kế công nghiệp đã đăng ký, vi phạm bằng sáng chế, vi phạm bí mật nghề nghiệp; hoặc

(d) bất kỳ trách nhiệm nào theo thông luật; hoặc

(e) theo bất kỳ cách nào khác.

Theo phạm vi nêu trên, không có điều nào trong Thỏa thuận này sẽ được xem là giới hạn hay loại trừ trách nhiệm của OkBan.vn đối với khai báo gian lận, hoặc đối với các trường hợp tử vong hay thương tích cá nhân gây ra bởi khinh suất của OkBan.vn hay sự khinh suất của các viên chức, đại lý hay nhân viên của OkBan.vn.

Để tránh nghi ngờ, OkBan.vn không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hành động hoặc thiếu sót của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác hoặc đối với sự cố hay trục trặc của mạng và thiết bị của họ.

BỒI THƯỜNG

Người dùng tại mọi thời điểm đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho OkBan.vn, OkBan.vn mẹ, các OkBan.vn chi nhánh, OkBan.vn liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của OkBan.vn không bị thiệt hại từ bất kỳ hành động, yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, kiện tụng, chi phí, trách nhiệm hay phí tổn nào (bao gồm các chi tiêu và chi phí pháp lý hợp lý) mà OkBan.vn phải chịu hay chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp, do hoặc phát sinh từ hành động vi phạm Thỏa thuận này của Người dùng (bao gồm các tài liệu được đề cập), hoặc phát sinh từ hành động vi phạm bất kỳ luật nào hay quyền lợi của một bên thứ ba của Người dùng.

MIỄN TRỪ

Trong trường hợp một Người dùng có tranh chấp, khiếu nại và/hoặc hành động chống lại một hay nhiều Người dùng khác, Người dùng qua đây đồng ý miễn trừ trách nhiệm của OkBan.vn, OkBan.vn mẹ, các OkBan.vn chi nhánh, OkBan.vn liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của OkBan.vn tới phạm vi tối đa cho phép bởi pháp luật đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, phí tổn, chi phí và thiệt hại (thực tế và mang tính hậu quả) nào thuộc tất cả các loại và tính chất, đã biết và chưa biết, có ngờ tới và không ngờ tới, được tiết lộ và không được tiết lộ (bao gồm các chi phí pháp lý) phát sinh từ hoặc có liên quan đến các tranh chấp đó theo bất kỳ cách nào.

LUẬT ÁP DỤNG

Thỏa thuận này sẽ được quản lý bởi và hiểu theo luật pháp Việt Nam, và phải tuân theo sự phán quyết không độc quyền của tòa án Việt Nam.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bất kỳ người nào không phải là một bên của Thỏa thuận này sẽ không có quyền thực thi bất cứ điều khoản và điều kiện nào được đưa ra ở đây.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được xem là vô hiệu hoặc không thể thực thi được, điều khoản đó sẽ bị xóa bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thực thi.

Người dùng đồng ý rằng Thỏa thuận này và mọi thỏa thuận khác có liên quan có thể được OkBan.vn tự động chuyển nhượng, tùy theo ý định của riêng mình, cho bên thứ ba trong trường hợp có sáp nhập hoặc thâu tóm.

Người dùng và OkBan.vn là các bên độc lập của Thỏa thuận,và không có quan hệ môi giới, hợp tác, liên doanh, chủ-thợ hoặc người nhượng quyền-người được nhượng quyền nào được nhắc đến hoặc phát sinh bởi Thỏa thuận này.

Việc OkBan.vn không có hành động nào đối với vi phạm của Người dùng hoặc người nào khác sẽ không cấu thành sự từ bỏ của OkBan.vn đối với quyền hành động xử lý các vi phạm sau đó hoặc tương tự.

Các đề mục và chú thích của Thỏa thuận này được đưa vào chỉ nhằm mục đích thuận tiện trong tham khảo và không xác định, giới hạn, giải thích hoặc mô tả dưới bất kỳ hình thức nào phạm vi và quy mô của bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này.

Các từ chỉ một giới tính sẽ được hiểu là bao gồm cả giới tính kia trừ khi được trình bày theo cách khác.

Các từ ở số ít sẽ được hiểu là bao gồm cả số nhiều và các từ ở số nhiều sẽ được hiểu là bao gồm cả số ít trừ khi được trình bày theo cách khác.

BẢN QUYỀN


Người dùng phải là một Cá nhân hoặc Doanh nghiệp như được định nghĩa dưới đây, và bao gồm bất kỳ người nào duyệt và/hoặc xem OkBan.vn ('Trang web'), cũng như bất kỳ người nào đăng bất kỳ quảng cáo nào và rao bán bất kỳ món đồ nào trên Trang web.

Tất cả các nội dung, tổ chức, bố cục, văn bản, tài liệu, cơ sở dữ liệu, đồ họa, thiết kế, tuyển tập, ảnh, hình ảnh, hình vẽ, video, đoạn thu âm và các tài liệu khác liên quan đến Trang web ('Các sản phẩm đã nêu') là các sản phẩm được bảo vệ theo Luật Bản quyền Việt Nam.

Theo các ngoại lệ đã nêu trong Thỏa thuận này, Người dùng bị nghiêm cấm thực hiện bất kỳ hành động nào trong số những hành động sau đây mà không được sự đồng ý trên văn bản của OkBan.vn ('OkBan.vn'):
chỉnh sửa, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp giấy phép, chuyển nhượng, tải, đăng, tạo sản phẩm phát sinh, làm giả và sử dụng Các sản phẩm đã nêu trên bất kỳ trang web nào khác; và
chuyển nhượng và / hoặc bán bất cứ thông tin, phần mềm, danh sách người dùng, cơ sở dữ liệu hay các danh sách khác, tuyển tập, sản phẩm hay dịch vụ nào khác được cung cấp bởi hay mua từ OkBan.vn hoặc Trang web bao gồm, nhưng không giới hạn, các văn bản, đồ học, biểu trưng, ảnh, tập âm thanh và hình ảnh.

Việc đăng bất kỳ thông tin và tài liệu nào trên ('Trang web') không cấu thành nên sự từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với thông tin và tài liệu.

Không được tái tạo phần nào của Các sản phẩm đã nêu dưới bất kỳ hình thức nào hay đưa vào bất kỳ hệ thống truy tìm thông tin nào, dù là điện tử hay máy móc, để tái bản, phân phối, chuyển nhượng, cấp giấy phép bổ sung, bán hàng, chuẩn bị sản phẩm phát sinh hay các hình thức sử dụng khác ngoài sự sử dụng vì mục đích cá nhân của Người dùng.

Qua đây Người dùng đồng ý chuyển nhượng cho OkBan.vn toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến bản quyền của các rao vặt và quảng cáo đăng trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các đoạn văn bản, đồ họa, hình vẽ, bố cục và ảnh ("Các sản phẩm được chuyển nhượng').

Qua đây Người dùng đảm bảo rằng mình là chủ sở hữu bản quyền của Các sản phẩm được chuyển nhượng và sẽ bảo đảm cho OkBan.vn không phải chịu thiệt hại từ các yêu cầu bồi thường của bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ quyền sở hữu Các sản phẩm được chuyển nhượng.

Tất cả các ảnh sử dụng trong bất kỳ rao vặt và quảng cáo nào và được đăng trên Trang web sẽ được đóng dấu hình mờ của OkBan.vn ('Hình mờ'). Không được xóa bỏ Hình mờ vào bất kỳ lúc nào.

OkBan.vn rất chú trọng đến việc vi phạm bản quyền và sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động bao gồm cả tiến hành kiện tụng với bất kỳ người nào vi phạm bản quyền. XIN LƯU Ý rằng việc vi phạm bản quyền sẽ dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự.

NHÃN HIỆU


OkBan.vn là nhãn hiệu hay nhãn hiệu đăng ký của OkBan.vn.

Các tên, nhãn hiệu và biểu trưng của tất cả các sản phẩm, dịch vụ và OkBan.vn khác được nhắc đến trên Trang web có thể là nhãn hiệu đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng.

Người dùng phải là một Cá nhân hoặc Doanh nghiệp như được định nghĩa dưới đây, và bao gồm bất kỳ người nào duyệt và/hoặc xem Trang web, cũng như bất kỳ người nào đăng bất kỳ quảng cáo nào và rao bán bất kỳ món đồ nào trên Trang web.

Tất cả các nội dung, tổ chức, bố cục, văn bản, tài liệu, cơ sở dữ liệu, đồ họa, thiết kế, tuyển tập, ảnh, hình ảnh, hình vẽ, video, đoạn thu âm và các tài liệu khác liên quan đến Trang web ('Các sản phẩm đã nêu') là các sản phẩm được bảo vệ theo Luật Bản quyền Việt Nam.

Theo các ngoại lệ đã nêu trong Thỏa thuận này, Người dùng bị nghiêm cấm thực hiện bất kỳ hành động nào trong số những hành động sau đây mà không được sự đồng ý trên văn bản của OkBan.vn ('OkBan.vn'):

chỉnh sửa, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp giấy phép, chuyển nhượng, tải, đăng, tạo sản phẩm phát sinh, làm giả và sử dụng Các sản phẩm đã nêu trên bất kỳ trang web nào khác; và

chuyển nhượng và / hoặc bán bất cứ thông tin, phần mềm, danh sách người dùng, cơ sở dữ liệu hay các danh sách khác, tuyển tập, sản phẩm hay dịch vụ nào khác được cung cấp bởi hay mua từ OkBan.vn hoặc Trang web bao gồm, nhưng không giới hạn, các văn bản, đồ học, biểu trưng, ảnh, tập âm thanh và hình ảnh.

Việc đăng bất kỳ thông tin và tài liệu nào trên ('Trang web') không cấu thành nên sự từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với thông tin và tài liệu.

Không được tái tạo phần nào của Các sản phẩm đã nêu dưới bất kỳ hình thức nào hay đưa vào bất kỳ hệ thống truy tìm thông tin nào, dù là điện tử hay máy móc, để tái bản, phân phối, chuyển nhượng, cấp giấy phép bổ sung, bán hàng, chuẩn bị sản phẩm phát sinh hay các hình thức sử dụng khác ngoài sự sử dụng vì mục đích cá nhân của Người dùng.

Qua đây Người dùng đồng ý chuyển nhượng cho OkBan.vn toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến bản quyền của các rao vặt và quảng cáo đăng trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các đoạn văn bản, đồ họa, hình vẽ, bố cục và ảnh ("Các sản phẩm được chuyển nhượng').

Qua đây Người dùng đảm bảo rằng mình là chủ sở hữu bản quyền của Các sản phẩm được chuyển nhượng và sẽ bảo đảm cho OkBan.vn không phải chịu thiệt hại từ các yêu cầu bồi thường của bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ quyền sở hữu Các sản phẩm được chuyển nhượng.

OkBan.vn có quyền thay đổi các điều khoản trong quy định và điều lệ này mà không cần báo trước. Người dùng có trách nhiệm phải xem thường xuyên bảng quy định và điều lệ này để sử dụng website OkBan.vn hiệu quả hơn.